HomePC.11q.kr 홈페이지는 HomePc 활용을 위한 정보나눔을 11q.kr과 함께 합니다.
   
 
홈빌드

홈적용사례)스마트폰용 2차원 바코드 QR 코드 적용하기 (GD 라이브리 필요없음)

♨ 카랜더 일정 :
 • 링크

 • 첨부

 • 컨텐츠 정보

  본문

  스마트폰용 2차원 바코드 QR 코드 적용하기 (GD 라이브리 필요없음)

  홈페이지 상단에 추가 해봅니다

  그누보드 - 스마트폰용 2차원 바코드 QR 코드 적용하기 (GD 라이브리 필요없음) > 그누4 팁자료실 (sir.kr)  3232235521_1624450904.264.png  <!--  QR code생성 	-->
  <a href="#" onclick=set_toggle('id_qrcode')>QR code</a>
  <? $url2="https://$_SERVER[HTTP_HOST]"."$_SERVER[REQUEST_URI]"; ?>
  <div id="id_qrcode" style="z-index:10000;visibility:hidden;display:none">
  <img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=130x130&choe=UTF-8&chld=H&chl=<?=urlencode($url2)?>&chld=L|0" title='QR코드 :  <?=htmlspecialchars($g4['title'])?> <?=htmlspecialchars($url2)?>'>
  </div>
  
  
  <script>
  function set_toggle(id) {
  var disp=document.getElementById(id);
  if (disp.style.visibility) {
  disp.style.visibility="";
  disp.style.display="block";
  set_cookie("set_qrcode",1,30*24*3600);
  }
  else {
  disp.style.visibility="hidden";
  disp.style.display="none";
  delete_cookie("set_qrcode");
  }
  }
  var disp=document.getElementById('id_qrcode');
  if (get_cookie("set_qrcode")) {
  disp.style.visibility="";
  disp.style.display="block";
  }
  else {
  disp.style.visibility="hidden";
  disp.style.display="none";
  }
  </script>
  <!--  QR code생성 end	-->
  


  제가적용한 모바일 상단에 반응현에서 나오지 않아 문자로 임시표시

  3232235521_1624456134.1229.png

  3232235521_1624456260.0965.png

  <!--  QR code생성 	-->
  <?php if (is_mobile()) { ?>
  <!-- Mobile-Mode HomePC.11q.kr -->
  <a href="#" onclick=set_toggle('id_qrcode')>[QR_Code-View]</a>
  <? $url2="https://$_SERVER[HTTP_HOST]"."$_SERVER[REQUEST_URI]"; ?>
  <div id="id_qrcode" style="z-index:10000;visibility:hidden;display:none">
  <img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=130x130&choe=UTF-8&chld=H&chl=<?=urlencode($url2)?>&chld=L|0" title='QR코드 :  <?=htmlspecialchars($g4['title'])?> <?=htmlspecialchars($url2)?>'>
  </div>
  <?php } else { ?>
  <!-- PC-Mode HomePC.11q.kr -->
  <?php } ?>
  
  
  <!-- <a href="#" onclick=set_toggle('id_qrcode')>https://11q.kr..>>> QR code</a> -->
  <!-- <? //$url2="https://$_SERVER[HTTP_HOST]"."$_SERVER[REQUEST_URI]"; ?>
  <div id="id_qrcode" style="z-index:10000;visibility:hidden;display:none">
  <img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=130x130&choe=UTF-8&chld=H&chl=<?=urlencode($url2)?>&chld=L|0" title='QR코드 :  <?=htmlspecialchars($g4['title'])?> <?=htmlspecialchars($url2)?>'>
  </div> -->
  
  
  <script>
  function set_toggle(id) {
  var disp=document.getElementById(id);
  if (disp.style.visibility) {
  disp.style.visibility="";
  disp.style.display="block";
  set_cookie("set_qrcode",1,30*24*3600);
  }
  else {
  disp.style.visibility="hidden";
  disp.style.display="none";
  delete_cookie("set_qrcode");
  }
  }
  var disp=document.getElementById('id_qrcode');
  if (get_cookie("set_qrcode")) {
  disp.style.visibility="";
  disp.style.display="block";
  }
  else {
  disp.style.visibility="hidden";
  disp.style.display="none";
  }
  </script>
  <!--  QR code생성 end	-->
    [ 추가 정보 ... 더보기) ]
  뷰PDF 1,2  office view

  관련자료

  댓글목록

  등록된 댓글이 없습니다.  ☆공지글(Notice)(5)


  PHP 안에 HTML ☞ 방문 시간은 2021-07-30 12:57:46.

  ☆최근글


  ☆새댓글


  State


  • 현재 접속자 47 명
  • 오늘 가입자※ 0 명
  • 어제 가입자※ 0 명
  • 주간 가입자※ 3 명
  • 오늘 방문자 886 명
  • 어제 방문자 1,075 명
  • 최대 방문자 8,153 명
  • 전체 방문자 2,742,209 명
  • 전체 게시물※ 6,315 개
  • 전체 댓글수※ 19,306 개
  • 전체 회원수 8,003 명

  MB-Rank


  ☞ Your IP : 3.235.60.144


  ☞ Your Mac : entries

  ☞ theme_name,서버 가동시간
  /volume1/web/www/theme/11q.kr_NB-Basic/layout/side/side-basic/side.php:317: string(70) " 12:57:46 up 32 days, 15:26, 0 users, load average: 0.21, 0.21, 0.21"

  ♨설치버전▶그누보드5_(5.4.5.5),
  ▶나리야_(나리야빌더 1.2.3)